Исторические хроники » Військово-адміністративний устрій Запорозької Січі

Військово-адміністративний устрій Запорозької Січі

Серед причин, які зумовили появу козацтва, можна виділити: соціальні (посилення феодальної експлуатації, юридичне оформлення кріпосної залежності); економічні (нестача орної землі, необхідність колонізації вільних земель Дикого поля); політичні (прагнення польської адміністрації залучити козацтво на службу для охорони південних кордонів від татарської загрози); національні (спротив політиці колонізації та покатоличення українського населення); стратегічні (загроза з боку Кримського ханства).

Функції законодавчого органу виконувала загальна козацька рада. Владу виконавчу репрезентували кошовий отаман і старшина. Характерною рисою формування Коша була виборність. Загальна козацька рада, збираючись двічі на рік (1 січня і 1 жовтня), обирала старшину, затверджувала плани походів, вирішувала питання стосунків з зарубіжними країнами, розподілу землі тощо.

Отож є всі підстави говорити про досить яскраво виражену форму державності, до того ж державності з усіма ознаками демократичної республіки: фактична рівність козаків, відсутність кріпосного права і феодальної власності на землю. Важливим об'єднуючим чинником було переплетіння волелюбних і релігійних настроїв козацтва. Захист православної віри слугував потужною ідеологічною основою життя Запоріжжя. Разом із тим не можна не зазначити і внутрішньополітичних суперечностей - майнова нерівність, соціальне розшарування, конфронтаційні настрої.

Однак існування Запорізької Січі було вельми значним фактором у міжнародних стосунках. Кіш Війська Запорізького вів переговори і укладав угоди з Польщею, Росією, Кримським ханством, Швецією, підтримував своєю військовою потугою окремі держави і коаліції.

Центром реєстрового козацтва стало м. Трахтемирів. Запорізька Січ також формально підпорядковувалася реєстровому козацтву, але Речі Посполитій так і не вдалося взяти її під свій контроль. У 1578 р. реєстр становив 500 козаків, а у 1590 - вже тисячу. Але наприкінці XVI - на початку XVII ст. реєстрове козацтво разом з запорожцями все частіше виступало не тільки проти турецько-татарських агресорів, а й проти польсько-шляхетського феодального гніту, підтримуючи селянство.

Проведение реформы в 2 этапа
1) 1861-66 гг. до выстрела, уступки более либеральные преобразования. Борьба в правительственных кругах между странами больше мировых уступок и сторонников сохранения крепостнических черт в управлении (В. Н. Панин, Муравьев, В. А. Долгоруков, Гагарин) сторонники либеральных преобразований (великий князь Константин Николаевич, Милютин), ...

Место декабристов в истории революционного движения России
Ленин высоко оценил первое выступление против самодержавия – восстание декабристов. «В 1825 г.году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами»Декабристы были деятелями первого, дворянского, этапа революционного движения в России. Освободительное движение ...

Особенности
По архитектуре ТАВКР пр.1143.5 представляет собой гладкопалубный корабль с угловой полетной палубой (ПП, площадь 14700 кв. м.) и развитой надстройкой по правому борту. Трамплин в носовой оконечности ПП (угол схода 14 град.) выполнен интегрально с корпусом корабля, имеющим 7 палуб по высоте и две платформы. Увеличенная, в сравнении с пре ...